0726 58 58 72

PUNERE SUB INTERDICTIE

Extras din Noul Cod Civil

Articolul 164. Punere sub interdicţie. Condiţii

Avocat punere sub interdicţie. (1) Persoana care nu are discernământul necesar pentru a se îngriji de interesele sale, din cauza alienaţiei ori debilităţii mintale, va fi pusă sub interdicţie judecătorească.

Avocat punere sub interdicţie. (2) Pot fi puşi sub interdicţie judecătorească şi minorii cu capacitate de exerciţiu restrânsă.

Articolul 165. Punere sub interdicţie. Persoanele care pot cere punerea sub interdicţie

Avocat punere sub interdicţie. Interdicţia poate fi cerută de persoanele prevăzute la art. 111, care este aplicabil în mod corespunzător.

Articolul 166. Punere sub interdicţie. Desemnarea tutorelui

Avocat punere sub interdicţie. Orice persoană care are capacitatea deplină de exerciţiu poate desemna prin act unilateral sau contract de mandat, încheiate în formă autentică, persoana care urmează a fi numită tutore pentru a se îngriji de persoana şi bunurile sale în cazul în care ar fi pusă sub interdicţie judecătorească. Dispoziţiile art. 114 alin. (3)-(5) se aplică în mod corespunzător.

Articolul 167. Punere sub interdicţie. Numirea unui curator special

Avocat punere sub interdicţie. În caz de nevoie şi până la soluţionarea cererii de punere sub interdicţie judecătorească, instanţa de tutelă poate numi un curator special pentru îngrijirea şi reprezentarea celui a cărui interdicţie a fost cerută, precum şi pentru administrarea bunurilor acestuia.

Articolul 168. Punere sub interdicţie. Procedura

Avocat punere sub interdicţie. Soluţionarea cererii de punere sub interdicţie judecătorească se face potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă.

Articolul 169. Punere sub interdicţie. Opozabilitatea interdicţiei

Avocat punere sub interdicţie. (1) Interdicţia îşi produce efectele de la data când hotărârea judecătorească a rămas definitivă.

Avocat punere sub interdicţie. (2) Cu toate acestea, lipsa de capacitate a celui interzis nu poate fi opusă unei terţe persoane decât de la data îndeplinirii formalităţilor de publicitate prevăzute de Codul de procedură civilă, afară numai dacă cel de-al treilea a cunoscut punerea sub interdicţie pe altă cale.

Articolul 170. Punere sub interdicţie. Numirea tutorelui

Avocat punere sub interdicţie. Prin hotărârea de punere sub interdicţie, instanţa de tutelă numeşte, de îndată, un tutore pentru ocrotirea celui pus sub interdicţie judecătorească. Dispoziţiile art. 114-120 se aplică în mod corespunzător.

Articolul 171. Punere sub interdicţie. Aplicarea regulilor de la tutelă

Avocat punere sub interdicţie. Regulile privitoare la tutela minorului care nu a împlinit vârsta de 14 ani se aplică şi în cazul tutelei celui pus sub interdicţie judecătorească, în măsura în care legea nu dispune altfel.

Articolul 172. Punere sub interdicţie. Actele încheiate de cel pus sub interdicţie judecătorească

Avocat punere sub interdicţie. Actele juridice încheiate de persoana pusă sub interdicţie judecătorească, altele decât cele prevăzute la art. 43 alin. (3), sunt anulabile, chiar dacă la data încheierii lor aceasta ar fi avut discernământ.

Articolul 173. Punere sub interdicţie. Înlocuirea tutorelui

Avocat punere sub interdicţie. (1) Tutorele celui pus sub interdicţie judecătorească este în drept să ceară înlocuirea sa după 3 ani de la numire.

Avocat punere sub interdicţie. (2) Pentru motive temeinice tutorele poate cere înlocuirea sa şi înaintea împlinirii termenului de 3 ani.

Articolul 174. Punere sub interdicţie. Obligaţiile tutorelui

Avocat punere sub interdicţie. (1) Tutorele este dator să îngrijească de cel pus sub interdicţie judecătorească, spre a-i grăbi vindecarea şi a-i îmbunătăţi condiţiile de viaţă. În acest scop, se vor întrebuinţa veniturile şi, la nevoie, toate bunurile celui pus sub interdicţie judecătorească.

Avocat punere sub interdicţie. (2) Instanţa de tutelă, luând avizul consiliului de familie şi consultând un medic de specialitate, va hotărî, ţinând seama de împrejurări, dacă cel pus sub interdicţie judecătorească va fi îngrijit la locuinţa lui sau într-o instituţie sanitară.

Avocat punere sub interdicţie. (3) Când cel pus sub interdicţie judecătorească este căsătorit, va fi ascultat şi soţul acestuia.

Articolul 175. Punere sub interdicţie. Liberalităţile primite de descendenţii interzisului judecătoresc

Avocat punere sub interdicţie. Din bunurile celui pus sub interdicţie judecătorească, descendenţii acestuia pot fi gratificaţi de către tutore, cu avizul consiliului de familie şi cu autorizarea instanţei de tutelă, fără însă să se poată da scutire de raport.

Articolul 176. Punere sub interdicţie. Minorul pus sub interdicţie judecătorească

Avocat punere sub interdicţie. (1) Minorul care, la data punerii sub interdicţie judecătorească, se afla sub ocrotirea părinţilor rămâne sub această ocrotire până la data când devine major, fără a i se numi un tutore. Dispoziţiile art. 174 sunt aplicabile şi situaţiei prevăzute în prezentul alineat.

Avocat punere sub interdicţie. (2) Dacă la data când minorul devine major acesta se află încă sub interdicţie judecătorească, instanţa de tutelă numeşte un tutore.

Avocat punere sub interdicţie. (3) În cazul în care, la data punerii sub interdicţie judecătorească, minorul se afla sub tutelă, instanţa de tutelă va hotărî dacă fostul tutore al minorului păstrează sarcina tutelei sau dacă trebuie numit un nou tutore.

Articolul 177. Punere sub interdicţie. Ridicarea interdicţiei judecătoreşti

Avocat punere sub interdicţie. (1) Dacă au încetat cauzele care au provocat interdicţia, instanţa judecătorească va pronunţa ridicarea ei.

Avocat punere sub interdicţie. (2) Cererea se poate introduce de cel pus sub interdicţie judecătorească, de tutore, precum şi de persoanele sau instituţiile prevăzute la art. 111.

Avocat punere sub interdicţie. (3) Hotărârea prin care se pronunţă ridicarea interdicţiei judecătoreşti îşi produce efectele de la data când a rămas definitivă.

Avocat punere sub interdicţie. (4) Cu toate acestea, încetarea dreptului de reprezentare al tutorelui nu va putea fi opusă decât în condiţiile prevăzute la art. 169 alin. (2), care se aplică în mod corespunzător.

Comments are closed.